சனி, 15 மே, 2010

கடவுள் பக்தியும் பயமும்.

மனிதர்களுக்கு கடவுள் பக்தி குறைய குறைய பயம் அதிகரிக்கிறது. பயம் எதனால் வருகிறது என்று யோசித்துப்பார்க்கவேண்டும்.
1. மனிதர்களுக்கு கடவுள் மேல் நம்பிக்கை இல்லாமல் போகும்போது வருகிறது.
2.ஆணவத்தால் வரக்கூடியது. அதாவது எல்லாம் தனக்கு தெரியும் என்ற
ஆணவத்தால் தவறு செய்துவிட்டு தடுமாருவோர் பலர். அப்போது பயம் வருகிறது.
இன்றைய காலக்கட்டத்தில் சிறிய விஷயங்கள் கூட மக்களுக்கு பயத்தையும்
கலவரத்தையும் உண்டாக்குவதன் காரணம் அவர்களுக்கு உண்மையான
பக்தி இல்லாமல் போனதுதான்.
உண்மையான பக்தியோடு இருப்பவர்களுக்கு பயமே இருக்காது. எல்லாத்தையும் கடவுள் என்னும் சக்தி பார்த்துக்கொள்ளும் என்ற நம்பிக்கை
அவர்களுக்கு இருக்கும். பயம் கலக்கம் அவர்களுக்கு இருக்காது. அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மகான்கள் பலர் எல்லை இல்லா பக்தி கடவுள் மீது
கொண்டிருந்ததால் பயமில்லாமல் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தார்கள். எனவே நாம்
உண்மையான பக்தியுடன் கடவுளை நம்புவோம். அவர் தேவையற்ற பயத்தை
போக்கி நல்வழி காட்டுவார்.

புதன், 12 மே, 2010

Managing Anger

Aroma therapy is really useful to core suppressed anger.Sweet fragrance can make your
anger disappear. try it.

Splash your face with cold water to calm your nerves and cool down.It will reduce
your anger.

When your temper is rising count till 100, then breath deeply 10times to control
yourself.

Hurrying creates an atmosphere for rising temper.Try to do things with a calm mind.

If you are caught in a situation where you cannot do anything to change it, then
instead of fighting and feeling frustrated just relax and think of positive things
in life.

Whenever you feel angry, just close your eyes and breath deeply and think that your
anger is susiding. It will certainly relax you.

To calm your nerves and control your anger make a fist and open and close it several times.