வெள்ளி, 27 நவம்பர், 2009

வாழ்வியல் - மரணம்.

மரணம் மிகவும் பலசாலியில்லை. மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததும் இல்லை.
மரணம் ஒரு இயற்கையான முடிவு.இந்த முடிவை எல்லோரும் ஏற்கவேண்டும்.
அதற்காக மரணத்தை நாமே வலியவந்து ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும் என்ற
அவசியமில்லை.வாழ்க்கை என்பது மிகவும் புனிதமானது என்று உணருங்கள்.அதை மதியுங்கள்.இந்த செய்தியை சொல்பவர் ஜான் டான் என்ற
பிரபல கவி. அவர் மரணனத்தை கோபிதுக்கொள்கிறார். 'மரணமே! நீ மிகவும் ஆற்றலுடைய பலசாலி என்று கர்வம் கொள்ளவேண்டாம் ' என்று கடிந்து கொள்கிறார். நமக்கு சிறு புத்திமதியும் சொல்கிறார்.
வாழ்க்கையை சந்தோஷத்துடன் அனுபவிக்கவேண்டும். வாழ்க்கையில் என்னவெல்லாம் செய்யவேண்டும், அனுபவிக்கவேண்டும் என்று முடிவெடுத்தீர்களோ அதையெல்லாம் செய்ய முயற்சி செய்யுங்கள்.ஏனென்றால்
மரணத்துடன் போராடுவதற்கு மருந்து அவசியமில்லை, வாழ வேண்டும் என்ற
உறுதிதான் அவசியம்.

1 கருத்து: